> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Huyê?n Tr???ng H?ng ti?nh Chiê?t Giang Trung Qu??c: Nga?nh tr??ng m? tay h?? tr?? t?ng thu nha?p cho ba? con dan la?ng
 M?i nh?t:2018-06-14 20:03:10   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 13/6, ?a?ng viên la?ng Phu? T?? Li?nh V??ng C???ng va? dan la?ng Chu Sinh Mu??i, 69 tu??i cu?ng ha?i m? tay. Kê? t?? trung tua?n tha?ng 6, m? tay ?? la?ng Phu? T?? Li?nh, huyê?n Tr???ng H?ng, ti?nh Chiê?t Giang, Trung Qu??c cha?o ?o?n mu?a b??i thu, la?ng tha?nh la?p h??p ta?c xa? chuyên nghiê?p vê? tr??ng m? tay, h?? tr?? t?ng thu nha?p cho ba? con trong la?ng.

\

\