> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Ca?c ba?o b??i bo?ng ?a? tri?nh diê?n "show bo?ng ?a?" ta?i nha? b?ng tuyê?t
 M?i nh?t:2018-06-14 19:55:46   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Theo Ba?o ?iê?n t?? Ha?ng tin Trung Qu??c: Nga?y 12/6, 4 ba?o b??i bo?ng ?a? ?? huyê?n Vu Nguyên, ti?nh Giang Tay – "la?ng ?e?p nha?t Trung Qu??c" ?a? tri?nh diê?n "show bo?ng ?a?" ta?i nha? b?ng tuyê?t trong khu phong ca?nh nu?i Hoa?ng Li?nh, cha?o ?o?n Cu?p Bo?ng ?a? thê? gi??i n?m 2018 diê?n ra ta?i Nga.

\

\

\

\