> vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung tam h?i viên
Khu v??c biên gi??i Trung-Viê?t ?? Qua?ng Tay pha?t sinh nhiê?u vu? bu?n la?u nga? voi – C? quan Ha?i quan t?ng c???ng pho?ng ch??ng
 M?i nh?t:2018-06-14 19:55:17   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Theo Ha?ng tin Trung Qu??c: Nga?y 13/6, c? quan Ha?i quan Nam Ninh, Qua?ng Tay, Trung Qu??c th?ng ba?o cho biê?t, th??i gian ga?n ?ay, ta?i c??a kha?u ??ng H?ng, biên gi??i Trung-Viê?t pha?t sinh nhiê?u vu? bu?n la?u nga? voi, chi? riêng tha?ng 5, c? quan ch??ng bu?n la?u ?a? kha?m pha? nhiê?u vu? a?n bu?n la?u, ti?ch thu 143 chiê?c sa?n pha?m t?? nga? voi co? t??ng tro?ng l???ng 5.155 gam.

Trong ?o?, nga?y 4/6, c? quan Ha?i quan ??ng H?ng thu??c Ha?i quan Nam Ninh pha?t hiê?n m??t ha?nh kha?ch qu??c ti?ch Viê?t Nam mang theo 59 chiê?c sa?n pha?m t?? nga? voi co? t??ng tro?ng l???ng 1.560 gam va? mu??n nha?p ca?nh Trung Qu??c.

Nga?y 9/6, c? quan Ha?i quan pha?t hiê?n m??t ha?nh kha?ch qu??c ti?ch Viê?t Nam ca?t gia?u 35 chiê?c sa?n pha?m t?? nga? voi va? nha?p ca?nh Trung Qu??c.