> vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung tam h?i viên
Vê? tinh TDRSS "Th???c Kiê?u" tha?nh c?ng bay va?o quy? ?a?o ?a? ?i?nh, se? b??c "Thiên Kiê?u" (ca?u tr??i) gi??a Tra?i ?a?t va? M??t tr?ng
 M?i nh?t:2018-06-14 19:54:39   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

H??i 11 gi?? 06 phu?t, nga?y 14/6, vê? tinh TDRSS, vê? tinh theo do?i va? chuyê?n tiê?p d?? liê?u mang tên "Th???c Kiê?u" trong khu?n kh?? nhiê?m vu? ta?u H??ng Nga 4 thu??c c?ng tri?nh tha?m hiê?m M??t tr?ng, ?a? th??c hiê?n tha?nh c?ng viê?c ?iê?u khiê?n n??m b??t quy? ?a?o, tiê?n va?o quy? ?a?o s?? mê?nh Halo ta?i ?iê?m L2 Lagrangian gi??a Tra?i ?a?t va? M??t tr?ng, bay quanh M??t tr?ng v??i ba?n ki?nh 65.000 km, tr?? tha?nh vê? tinh ?a?u tiên trên thê? gi??i bay trên quy? ?a?o na?y. No? se? theo do?i va? chuyê?n tiê?p d?? liê?u gi??a Tra?i ?a?t va? M??t tr?ng cho nhiê?m vu? tha?m hiê?m M??t tr?ng cu?a ta?u H??ng Nga 4 ????c pho?ng va?o lu?c thi?ch h??p cu??i n?m nay. Ta?u H??ng Nga 4 se? th??c hiê?n ??? b?? xu??ng pha?n khua?t va? triê?n khai t?? ha?nh trên M??t tr?ng la?n ?a?u tiên trên thê? gi??i.

????c biê?t, ta?u H??ng Nga 4 se? mang theo ma?y mo?c thiê?t bi? thi? nghiê?m cu?a b??n n???c Ha? Lan, A-ra?p Xê-u?t, ???c va? Thu?y ?iê?n.