> vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung tam h?i viên
?a?i Truyê?n hi?nh qu??c gia Phi-li-pin m?? ch??ng tri?nh "Ki?ch tr???ng Trung Qu??c"
 M?i nh?t:2018-06-14 19:53:16   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 13/6, ta?i Thu? ?? Ma-ni-la, Phi-li-pin, ?a?i Truyê?n hi?nh qu??c gia Phi-li-pin, T??ng cu?c Pha?t thanh va? Truyê?n hi?nh qu??c gia Trung Qu??c, ?a?i Pha?t thanh va? Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Qu??c t?? ch??c lê? pha?t so?ng ch??ng tri?nh "Ki?ch tr???ng Trung Qu??c", 4 b?? phim Trung Qu??c ????c di?ch sang tiê?ng Phi-li-pin se? pha?t so?ng trên ?a?i Truyê?n hi?nh qu??c gia Phi-li-pin trong th??i gian t??i.

Pha?t biê?u ta?i lê? pha?t so?ng, B?? tr???ng Truyê?n th?ng Phi-li-pin cho biê?t, giao l?u t? t???ng, tri th??c va? ky? thua?t gi??a ca?c n???c hê?t s??c quan tro?ng, trong khi viê?c khai tr??ng ch??ng tri?nh "Ki?ch tr???ng Trung Qu??c" la? m??t b???c quan tro?ng t?ng c???ng giao l?u gi??a nhan dan hai n???c Phi-li-pin – Trung Qu??c.

Nh??ng n?m qua, giao l?u va? h??p ta?c ?iê?n a?nh va? truyê?n hi?nh gi??a Trung Qu??c va? Phi-li-pin tiê?p tu?c pha?t triê?n, viê?c trao ???i phim truyê?n hi?nh pha?t so?ng thu ????c tha?nh ti?ch nha?t ?i?nh, ?a? la?n l???t co? h?n 10 b?? phim truyê?n hi?nh Phi-li-pin pha?t so?ng ta?i Trung Qu??c.