> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Triê?n la?m h?n 250 ta?c pha?m nghê? thua?t quy? ba?u th??i ky? v?n ho?a phu?c h?ng chau ?u ta?i Ha?ng Chau Trung Qu??c
 M?i nh?t:2018-06-13 18:45:03   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Theo Ba?o ?iê?n t?? Ha?ng tin Trung Qu??c: Nga?y 12/6, ba kha?ch tham quan ?ang th???ng th??c b??c tranh "Mona Lisa". M??i ?ay, ta?i tha?nh ph?? Ha?ng Chau, ti?nh Chiê?t Giang, Trung Qu??c ?a? triê?n la?m 259 ta?c pha?m nghê? thua?t quy? ba?u th??i ky? v?n ho?a phu?c h?ng do gia t??c Bellini chau ?u s?u ta?m.

\

\

\

\

\