> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
?n Li?nh ti?nh Chiê?t Giang Trung Qu??c: Go?i ba?nh ch?ng ?o?n tê?t ?oan Ngo?
 M?i nh?t:2018-06-11 19:15:25   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:Xin Hua

Theo Ma?ng Tan Hoa Trung Qu??c: Nga?y 18/6 la? tê?t ?oan Ngo?, nga?y tê?t c?? truyê?n cu?a Trung Qu??c. Nga?y 10/6, hoa?t ???ng Tua?n V?n ho?a ?oan Ngo? "Lê? ????ng cu?a t?i, nha? cu?a t?i" m?? ma?n ta?i la?ng Ba?nh Gia, ?n Li?nh, ti?nh Chiê?t Giang, Trung Qu??c, ba? con dan la?ng tê? t??u vê? lê? ????ng v?n ho?a, go?i ba?nh ch?ng, la?m tu?i th?m, th???ng th??c ch??ng tri?nh biê?u diê?n, ?o?n tê?t ?oan Ngo? s??m ?a?m ?a? ???c s??c quê h??ng.

\

\

\

\